Виртуален инкубатор


coworking + coffe + events + office

Консултации

1ФРАНЧАЙЗИНГ
Франчайзингът представлява вид стратегически съюз, който обикновено се прилага от компании с престижна търговска марка и утърден имидж. Той е търговска концесия - вид отношения между пазарни субекти, при който едната страна (франчайзодател) предоставя при определени условия и срещу заплащане на друга фирма, желаеща да развива същата дейност (франчайзополучател) правото да използва разработен и успешен бизнес модел в определен вид бизнес...
Франчайзинг
2ВИДОВЕ КРЕДИТИ
Потребителски кредити за физически лица. Жилищни кредити за физически лица. Кредити Енергийна ефективност в дома за физически лица. Кредити за юридически лица. Стандартен бизнес кредит. Бизнес овърдрафт и кредитна линия. Кредити по инициатива ДЖЕРЕМИ. Кредитен лимит...
Видове кредити
3БАНКОВИ СМЕТКИ И ПЛАТЕЖНИ СИСТЕМИ
Разплащателни (текущи )- това са тези сметки, които са предназначени за съхранение на пари, платими на виждане (до поискване), без да е необходимо клиентът на банката да е направил предизвестие в определен срок. Те са най-разпространените банкови сметки. Основния им белег е, че средствата могат да се теглят при поискване...
Банкови сметки и платежни системи
4ЛИЗИНГ
Лизингът е договор за наем на предприятия, стоки, оборудване и недвижимост, за ползване от лизингополучателя, които се закупуват от лизингодателят и той запазва правото си на собственост върху тях. Запазва оборотния капитал и банковите линии - Лизингът Ви позволява да придобиете необходимото оборудване, без да прибягвате към оборотния си капитал...
Лизинг
5БАНКОВИ ГАРАНЦИИ
Банковите гаранции са форма на кредитиране. Чрез издадените гаранции банките поемат задължението да извършат плащане или да погасят кредит на клиентите си, на които са дали гаранция в различни форми и за различни цели. Банковата гаранция е неотменяем ангажимен на банката за безусловно, неотменяемо и без протест плащане на определена сума при настъпване на определени условия....
Банкови гаранции
6ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Целта на настоящата консултация е да укаже реда, по който потребителите могат да подават сигнали, жалби и молби до Комисията за защита на потребителите при нарушаване на правата, предоставени им от Закона за защита на потребителите. Основните права напотребителите са следните: - право на информация за стоките и услугите...
Права на потребителя
7ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНИРАНЕ
Финансови средства за финансиране на проекти - предоставят се безвъзмездни средства, предоставени за съвместно финансиране на конкретни проекти или цели, обикновено чрез покани за подаване на предложения. Възможност за предлагане на своите услуги или стоки – предлагането на своите услуги...
Възможности за Европейско финансиране
8РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
С тази консултация ще се опитаме да Ви запознаем с основните моменти при създаването и подготовката на документацията, както ще използваме апликационна форма от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, по схема „На път“, по която се очакват резултати от класирането...
Разработване на проектно предложение
9ВИДОВЕ ЗАСТРАХОВКИ
Гражданска отговорност на автомобили, Авто Каско, Зелена карта, Имуществени застраховки, Застраховане на отговорности, Застраховка срещу финансови рискове, Застраховки в селското стопанство. Животозастраховане...
Видове застраховки
10ЗА УСПЕХЪТ НА ЕДИН ПРОДУКТ
Твърди се, че една добре организирана рекламна кампания в социалните мрежи по нищо не отстъпва на тази, която можете да поръчате на специализирани в областта на рекламата агенции. Социалните мрежи предоставят огромни възможности - да споделяте новини, събития, съобщения за пресата, успехи, както и всякакви други дейности, свързани с информация за вашия бизнес, при това в реално време...
За успехът на един продукт
11ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Търговският представител е лице, което самостоятелно и по занятие сътрудничи на друг търговец при извършване на търговската му дейност. Той може да бъде овластен да извършва сделки от името на търговеца или от свое име за негова сметка. Договорът между търговеца и търговския представител трябва да се сключи в писмена форма...
Търговско представителство
12 ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЧНИК

Обучения

1БИЗНЕС ПЛАНИРАНЕ
Бизнес планирането е процес включващ създаването на мисия или цел на дружество, както и определяне на стратегии, които ще се използват за постигането на тези цели и мисия. Процесът на бизнес планиране може да обхваща множество аспекти или да бъде насочен към специфични функции в рамките на цялостната корпоративна структура...
Бизнес Планиране
2УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ
Основната функция на продаването е да извърши необходимият брой продажби/или обем продажби/ на продуктите на фирмата на крайните потребители или посредниците, които се използват в маркетинговият канал. Често персонала по продажбите изпълнява 2 основни функии. На първо място той(персонала) представлява фирмата пред потребителите...
Управление на продажбите
3РЕКЛАМА
Рекламата е всяка платена форма на контрулеруемо въздействие, осъществявано чрез средствата за масово осведомяване, по представяне и налагане на стоки или услуги в интерес на явен източник. Рекламата е част от маркетинг-микса на дадена организация...
Реклама
4EXCEL
Microsoft® Excel е една много добра програма за организиране, форматиране и калкулиране на числови данни. Excel е много подходящ за работа с числови данни – счетоводни данни, научни изследвания, статистически данни или във всеки един случай, в който данните е най-добре да бъдат организирани в таблици...
Excel
5WORD
Microsoft® Word е една такава програма за текстообработка. С нейна помощ можете бързо и лесно да създавате паметни бележки, факсове, отчети, писма, диаграми и бюлетини. Освен това, можете и да добавяте изображения в документите си и да използвате други програми от Microsoft Office XP за импортиране на данни в Word документ...
Word
6INTERNET; OUTLOOK; PHOTOSHOP; POWERPOINT
Сървъри, възли, адреси, имена. Работа с менюта. Видове протоколи и стандарти (HTML, XML). Интернет услуги. Доставчици на интернет услуги. WWW - Word Wide Web. Браузери. Web-страници и хипертекст. Отпечатване на страница от Интернет. Записване на страница от Интернет...
Internet; Outlook; Photoshop; PowerPoint
7МАШИНОПИС
Десетопръстният метод на писане се базира на хемиосфералнат асиметрия: дясната половина на мозъка управлява лявата половина на тялото и обратното, като двигателните нервни пътища се пресичат в продълговатия мозък. Асиметрията се проявява най-забележимо в движенията на ръцете – пръстите намират съответните клавиши по осезателен път...
Машинопис
8ОФОРМЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
Разположението на реквизитите на документите следва действащия в момента стандарт „Унифицирана система за управленска администрация” (БДС, 6.00.2. – 83; БДС, 6.04.1. – 85), като са внесени някои промени, наложени от съвременната писмена практика, за улеснение на пишещия...
Оформяне на административни документи
9ПРИЛОЖИМИ ДОГОВОРИ
Договорът е съглашение между две и ли повече лица, за да се създаде, уреди или унищожи една правна връзка между тях. Договорът е съглашение т.е. съвпадение на две насрещни волеизявления. За да имаме съглашение е необходимо тези волеизявления да съвпадат по съдържание...
Приложими договори
10ФИНАНСОВ АНАЛИЗ
Финансовият анализ е свързан с разчленяване на изучаваните обекти на техните съставни части с оглед на по-пълното опознаване на тяхната същност и характерно поведение. Той е функция, без чието осъществяване е немислима реализацията на управлението на фирмата като процес...
Финансов анализ на предприятието
11МУЛТИЛЕВЪЛ МАРКЕТИНГ
Маркетингът на много нива (ММН, на английски: Multi-level Marketing, MLM) е маркетингова стратегия, в която хората, които отговарят за продажбите, получават финансова компенсация не само за лично осъществените продажби, но и за продажбите на други хора, които те са вербували. Така се създава верига от дистрибутори и йерархия на нива на компенсация...
Мултилевъл маркетинг
12ВЪНШНО-ТЪРГОВСКО ФИНАНСИРАНЕ
Инкотермс са стандартни търговски условия, които определят отговорността на купувача и продавача. Те целят да се избегнат обърквания и принципно се използват в споразуменията за доставка на стоките. Всеки Инкотермс определя кой е отговорен за транспорта, застраховането, митата и освобождаването от митница...
Външно-търговско финансиране
13БОРСИ И БОРСОВИ СДЕЛКИ
Борсата е институт, който има за цел да уреди редовно,повтарящо се в къси периоди от време събиране на търговци на определено място за сключване на сделки със стоки или ценности, които не са налице ,а са определени само по вид. На борсите могат да търгуват само техните членове или упълномощените от тях посредници – брокери или дилъри...
Борси и борсови сделки
14СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
От 01 януари 2007 година Република България стана член на Европейския съюз. Повече от едно десетилетие държавата и нейните граждани полагаха усилия, за да станат част от тази демократична икономическа и политическа общност. Сега България е изправена пред други предизвикателства...
Структурни фондове на Европейския съюз
15БИЗНЕС КОМУНИКАЦИЯ
Общуването е процес на взаимодействие между хората, при което всеки от участниците реализира някакви свои цели, като се ръководи от определени мотиви. Хората общуват помежду си при изпълнение на трудовите си задачи, в почивката си, в личните и интимните си връзки...
Бизнес комуникация
16СЧЕТОВОДСТВО ЗА ПРЕДПРИЕМАЧИ
Предметът като понятие е полето на познанието, което дадена наука изследва, или сферата на обществения живот, в която дадена дейност се осъществява. Сърцевината на счетоводството като наука и като практическа дейност се заключава в изясняване същността на неговия предмет и обект...
Счетоводство за предприемачи
17ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА, ЧРЕЗ РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
Една от добрите възможности за финансиране на вашия бизнес или производство е кандидатстването за европейско финансиране чрез проектно предложение по определена оперативна програма...
Възможности за развитие на бизнеса, чрез разработване и управление на проекти
18ИНОВАЦИИ
Развитието на иновациите е особено важна предпоставка за оцеляването на бизнеса. Пазарите се променят по-бързо и конкуренцията се увеличава от новите икономики като Китай и Индия. Малките и средните предприятия са основния източник на иновации, но реализирането на иновативни идеи на практика често е по-трудно за тях от колкото за големи предприятия....
Иновации
19ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
При възлагането на обществени поръчки следва да се извършат редица действия, които подготвят провеждането на различните видове процедури за възлагане. Тези действия включват определяне на обект на обществената поръчка, като се има предвид, че обществени поръчки могат да се възлагат само за определени в ЗОП обекти...
Обществени поръчки
20УЧРЕДЯВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ
Търговец по смисъла на Търговския закон е всяко физическо или юридическо лице, което като основна дейност извършва определени сделки, предвидени в закона и те са: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; покупка на ценни книги с цел продажба...
Учредяване и регистрация