Стартирай предприятие

Кандидатствай Подробни условия

Кои са допустими?

- Търговци, регистрирани по Търговския закон, до 3 години преди датата на кандидатстване, които отговарят на условията за микро или малък бизнес

- Екип от минимум 2 /две/ физически лица.

- Да не са били обект на подпомагане и финансиране от Община Бургас за проекта и дейностите, за които кандидатстват в момента.

- краен срок за кандидатстване- 6.6.2023

Кой проект е допустим?

- ще се реализира и развива за първи път на територията на Община Бургас.
- трябва да съдържа продуктова, производствена, маркетингова или организационна иновация.
- въвежда устойчиви, прагматични решения, интегриращи икономически, социални и екологични градски теми.
- предлага конкретно решение за даден градски проблем и допринася за развитие на икономиката на територията на Община Бургас.
- предвижда безвъзмездно ползване от жители на Бургас.
Жизнеспособност на бизнес идеята – измерва се чрез следните показатели.
- Устойчивост – вероятност новосъздаденото микро или малко предприятие на базата на тази бизнес идея да просъществува в дългосрочен аспект.
- Конкурентоспособност – определя се като степен на познаване на съществуващата конкуренция от кандидата и възможност бъдещия бизнес да се пребори със съществуващата конкуренция, използвайки “конкурентно предимство” като например цена, специфична характеристика на продукта или услугата, местоположение и т.н.
- Степен на зрялост на бизнес идеята – доколко кандидатът задълбочено и ясно представя реализацията на бизнес идеята си, както и необходимите за това инвестиции.
- Наличие на професионален опит в същата или в подобна на сферата на дейност на предложената бизнес идея.
- Иновативност – дали бизнес идеята на кандидата е уникална или се повтаря сред кандидатстващите.

ОПЦИЯ 1 - ФИНАНСОВ ПАКЕТ

- до 50% финансиране от Община Бургас
- обща стойност на финансирането - до 5000 лева
- изработване на рекламни и информационни материали до 5% от предоставената сума
- административни разходи до 5% от предоставената сума
- наем на офис и оборудване
- други, присъщи за реализацията на проекта разходи
- разходи за закупуване на материали. и придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи
- разходи по регистрация на нови продукти/услуги, патенти, лицензи
- недопустими са разходи за заплати на екипа по проекта

ОПЦИЯ 2 - ПОДКРЕПЯЩ ПАКЕТ

- Осигуряване на обучения семинари, форуми, работни срещи и други подобни, предназначени за стартиращи предприятия;
- Осигуряване на менторство при разработването на реалистичен бизнес план;
- Осигуряване на менторство за разработване и изпълнение на ефективна маркетингова стратегия;
- Подпомагане при регистрация на фирмата;
- Осъществяване на контакт с браншови организации и сдружения на стартиращи предприятия;
- Консултации за осъществяване на делови контакти в страната и чужбина;
- Предоставяне на информация и проучване на добри практики от други градове;
- Подбор и консултиране по повод разработването на проекти, реализация на бизнес идеи и иновативни подходи;
- Безвъзмездно използване на споделено офис пространство за срок до 3 месеца в Бизнес Инкубатор Бургас (съобразено с моментната наличност на офис пространствата).

ОПЦИЯ 3 - УЧЕНИЧЕСКИ ПАКЕТ

- обща стойност на финансирането - до 5000 лева
- изработване на рекламни и информационни материали до 5% от предоставената сума
- административни разходи до 5% от предоставената сума
- наем на офис и оборудване
- други, присъщи за реализацията на проекта разходи
- разходи за закупуване на материали. и придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи
- разходи по регистрация на нови продукти/услуги, патенти, лицензи
- недопустими са разходи за заплати на екипа по проекта

Срок за кандидатстване: 01.04.2023-05.06.2023

Необходими документи:


Пакет 1 "Финансов пакет"
Пакет 2 "Подкрепящ пакет"
Пакет 3 "Ученически пакет"