Профил на купувача


coworking + coffe + events + office

Вътрешни правила

1ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

Регистър

2РЕГИСТЪР НА ИЗВЪРШЕНИЕ ПЛАЩАНИЯ

Профил на купувача

3ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на консумативи за нуждите на ДЗЗД "Бизнес Инкубатор - Бургас". "Доставка на консумативи за нуждите на ДЗЗД "Бизнес Инкубатор - Бургас" е публикуване в АОП с номер: 9037532 от 17.12.2014г.
Уникален номер в регистъра на АОП www.aop.bg: 9037532
Документи:
Техническо задание
Покана
Приложения
Заповед
Уведомление за отваряне на офертите във връзка с публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на консумативи за нуждите на ДЗЗД "Бизнес Инкубатро - Бургас".
До всички заинтересовани страни по чл. 68, ал.3 от ЗОП.
Във връзка с горната публична покана , уведомяваме всички заинтересовани лица, че постъпилите оферти ще бъдата отворени на 06.01.2015 г. в 9:30 ч. в сградата на Бизнес Инкубатор - Бургас, ул. "Княз Ал. Батенберг" № 28.
Електронна преписка:
Проект на догов
Дата: 16 февруари 2015
Протокол на комисията
Сключен договор
Задължителни приложения
4ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка и монтаж на цялостно обзавеждане и оборудване за сграда, недвижима културна ценност, намираща се на ул. "Княз Александър Батенберг", гр. Бургас."
Уникален номер в регистъра на АОП: 03693-2013-0001
Краен срок за подаване на офертите: 27.01.2014г., 17:00 часа.
Офертите ще бъдат отворени на 28.01.2014г. в 09:30 часа в Заседатeлната зала в сградата на Община Бургас, гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26, ет.1
За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 03693-2013-0001

Обявление за обществена поръчка: 571204

Решение: 578405

Във връзка с постъпило запитване от страна участник, на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП, предоставяме на вниманието на участниците следното пояснение:

Въпрос: В раздел „Пълно описание на предмета на поръчката“ е посочено, че дисплеят на преносимите компютри е с размер 19“. Максималният размер на дисплея на преносимите компютри, които се предлагат на пазара, е 17,3“. Моля да разясните дали става въпрос за техническа грешка.

Отговор: При подготовката на техническото задание е допусната техническа грешка и в цялата документация, на местата, където е посочен размер 19“ дисплей на преносим компютър, следва да се чете „преносим компютър 17,3“ дисплей“.


Бизнес Инкубатор - Бургас, на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка и монтаж на цялостно обзавеждане и оборудване за сграда, недвижима културна ценност, намираща се на ул. "Княз Александър Батенберг", гр. Бургас, че ценовите оферти на допуснатите до участие в откритата процедура лица ще бъдат отворени и оповестени на 06.03.2014г. (четвъртък) от 09.00 часа, в офиса на Бизнес Инкубатор - Бургас, находящ се на пл. "Царица Йоанна" №2.