За нас


coworking + coffee + events + office

Проектът "Създаване и развитие на Бизнес инкубатор – Бургас" BG161PO003-2.2.01-0017-C0001 се финансира от Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез "Европейски фонд за регионално развитие" и от националния бюджет на Република България. Насочен е към хора с бизнес идеи, новостартиращи предприятия с потенциал и доказали се МСП. Основните дейности са: създаване и разработка на интернет страница и виртуален инкубатор, ремонт и реновиране на сграда-паметник на културата за нуждите на инкубатор Бургас, инкубиране и подкрепа на фирми. Целта на Бизнес инкубатор - Бургас е създаване на преференциални условия за стимулиране и ускорено развитие на малки и средни предприятия, и повишаване конкурентоспособността и устойчивото развитие в регионален план. Срокът за финансиране на проекта е 36 месеца с задължителна гарантира устойчивост от още минимум 5 години.

 


Адрес:
гр. Бургас 8000, ул. "Княз Ал. Батенберг" № 28

Телефони:
+359 887 848 238
+359 879 017 663
+359 879 017 664

e-mail: incubatorbs@abv.bg

 

Проект BG161PO003-2.2.01-0017-C0001 "Създаване и развитие на Бизнес инкубатор – Бургас" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез "Европейски фонд за регионално развитие" и от националния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Бизнес инкубатор-Бургас и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и Договарящия орган.